Voorwaarden

Algemene Voorwaarden YobikeArtikel 1: Definities

Account: Het account dat via de app kan worden aangemaakt en gekoppeld is aan de bankrekening of creditcard van Huurder en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een Yobike te huren.

Betaling: het voldoen van de Huursom via de app middels gebruik van Ideal, de bankrekening of creditcard van de Huurder;

Yobike: de fiets die de Huurder kan huren en het onderwerp vormt van deze algemene voorwaarden;

Yobike app: de applicatie die men in de diverse appstores (Google Play, App Store) kan downloaden

Huurder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Huursom: het bedrag dat Huurder moet voldoen voor het gebruik van de Yobike;
Verhuurder: Yobike Nederland die als verhuurder de huurovereenkomst met Huurder sluit.

Artikel 2: Verhuurder

1. Vragen of opmerkingen over de dienstverlening, de website of de Yobike app van Verhuurder kunt u indienen via info@Yobike.nl. Vragen of opmerkingen dienen volledig en duidelijk omschreven te worden. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de vraag of opmerking te reageren.

Yobike Nederland. Newtonstraat 46, 1704 SB HEERHUGOWAARD. KvK nummer 37119783

info@Yobike.nl

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.Yobike.nl als op alle overeenkomsten van huur en verhuur van de Yobike.

2. Om gebruik te maken van Yobike dient de gebruiker zich eerst te registreren

3. Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van de website en/of de Yobike app gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Huurder niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden, dan dient hij of zij geen gebruik te maken van de Yobike app. Bij het aanmaken van uw account gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

a. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die u aanlevert. Het is niet toegestaan een foutieve naam of een foutief telefoonnummer in te voeren bij het aanmaken van het account.

b. Als Verhuurder uw account opheft dan is het niet toegestaan om u opnieuw te registreren bij Verhuurder al dan onder een andere naam.

c. U mag geen gebruik maken van Yobike voor commerciële doeleinden.

d. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens bij te werken indien er wijzigingen van toepassing zijn.

4. Het is niet toegestaan om uw logingegevens te delen met anderen

5. Verhuurder kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde te raadplegen via de website www.Yobike.nl.

Artikel 4: Het aanbod

1. Huurder meldt zich aan via de website en/of de Yobike app.

2. Het aanbod is opgenomen in de Yobike app. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de berekening van de Huursom en mogelijk bijkomende kostenelementen en de wijze van betaling.

3. Het aanbod vermeldt in de Yobike app de dichtstbijzijnde locaties van de aanwezige en vrije Yobikes en het e-mailadres waarop Verhuurder te bereiken is.

4. Bij het gebruik van de Yobike app en het accepteren van het aanbod bindt Huurder zich aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5: Huursom

1. De Huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de Verhuurder geldende tarieven, zoals deze in de Yobike app vermeld zijn. De hoogte van de Huursom wordt bepaald aan de hand van de tijd die Huurder doorbrengt op de Yobike. Nadat Huurder de fiets heeft gestald en op slot heeft gezet met behulp van de app eindigt de tijd en wordt de huursom bepaald.

2. Huurder kan de huursom betalen via een doorlopende automatische incasso of per credit card. Bij registratie kan de Huurder een keuze maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende verstrekte informatie hierover.

Artikel 6: Betaling

1. Vanaf het moment van het gebruik van de Yobike is de Huurder verplicht tot betaling van de overeengekomen tarieven voor gebruik. De Huursom alsmede alle andere ter zaken van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen worden direct door middel van automatische incasso van het door Huurder opgegeven bankrekening/creditcard-nummer afgeschreven.

2. Huurder dient voldoendesaldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Verhuurder de Huursom kan innen door middel van automatische incasso, de creditcard of andere door Huurder bij registratie opgegeven betaalmethode.

3. Indien Huurder kiest voor betaling via creditcard dan berekent Verhuurder een toeslag van 3%, met een minimum van 0,30 Euro cent per factuur; deze toeslag is ter dekking van de beheers- en veiligheidskosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen via automatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4. Indien er sprake is van een gebrek tijdens het gebruik van de Yobike blijft de Huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 7: Niet tijdige betaling

1. De Huurder is in verzuim indien de incasso van het verschuldigde bedrag is mislukt door het ontbreken van voldoende saldo en/of het ten onrechte storneren van het verschuldigde door de Huurder, dan wel door enige andere oorzaak die niet aan Verhuurder is toe te rekenen.

2. Indien de incasso van het verschuldigde bedrag is mislukt, dan stelt Verhuurder de Huurder hiervan in kennis. Daarbij stelt zij de Huurder in de gelegenheid ervoor zorg te dragen dat incasso een week later wel mogelijk is. Gedurende deze termijn is Verhuurder gerechtigd het account tijdelijk te blokkeren in afwachting van de betaling van de verschuldigde Huursom.

3. Indien de incasso van het verschuldigde bedrag ook dan mislukt door één van de in lid 1 genoemde oorzaken, dan wel indien betaling als dan nog achterwege is gebleven, is Verhuurder gerechtigd het account van de Huurder te blokkeren en bovendien administratiekosten en wettelijke rente inrekening te brengen over de periode vanaf de datum waarop de oorspronkelijke incasso is mislukt of betaling achterwege is gebleven. In dat geval stuurt Verhuurder de Huurder bovendien een betalingsherinnering om het verschuldigde bedrag alsnog binnen veertien dagen te betalen. Verhuurder is gerechtigd voor deze betalingsherinnering administratiekosten in rekening te brengen.

4. Als de Huurder ondanks de betalingsherinnering in gebreke blijft met betalen, is Verhuurder na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn gerechtigd de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten alsmede de redelijke kosten van juridische bijstand bij de Huurder in rekening te brengen.

Artikel 8: Huurperiode

1. De huurperiode start indien en zodra Huurder de Yobike opent door middel van het scannen van een Yobike slot en eindigt indien en zodra Huurder de Yobike op slot zet. De Huurder betaalt voor de periode dat hij of zij gebruik maakt van de Yobike.

2. Indien Huurder nalaat de Yobike op slot te zetten houdt dit in dat de huurperiode door blijft lopen en de Huurder de verschuldigde kosten dient te voldoen. Verhuurder is gerechtigd om naast de verschuldigde kosten een bedrag van € 250,- in rekening te brengen indien het niet afsluiten van de Yobike leidt tot vermissing of diefstal van de Yobike.

3. Als de huur niet kan worden beëindigd om welke reden dan ook, dan dient de Huurder per direct contact op te nemen met de Verhuurder. Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door Verhuurder terugbetaald, als de Huurder niet in gebreke is.

4. De Yobike kan worden ontsloten met behulp van het scannen van de QR-code van de Yobike app.

5. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de Yobike op te halen teneinde deze over te brengen naar plaatsen waar de Yobike wederom verhuurd kan worden. Dit houdt mede in dat de Verhuurder niet op ieder gewenst moment kan instaan voor de beschikbaarheid van een Yobike.

Artikel 9: Gebruik

1. De Yobike mag door de geregistreerde Huurder slechts worden gebruikt overeenkomstig haar normale bestemming en binnen de door de in de app aangegeven straal. De Yobike blijft eigendom van Verhuurder.

2. Het is verboden om de Yobike door te verhuren aan derden. Indien Verhuurder vermoedt dat de Yobike wordt doorverhuurd aan derden kan zij passende maatregelen treffen tegen de Huurder waaronder het recht tot het definitief blokkeren van het account.

3. Huurders die anderen een recht verlenen om op hun account huurtransacties uit te voeren("cross-gebruik"), zijn aansprakelijk voor alle daaraan verbonden verplichtingen van de gerechtigde in overeenstemming met het tarieven overzicht, alsmede voor schade die is veroorzaakt door de schuld van de gerechtigde.

4. Buiten het “cross-gebruik”†is het alle Huurders strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om Yobike fietsen te gebruiken. Het is met name niet toegestaan dat de klant login-informatie (gebruikersnaam, wachtwoord) aan een derde geeft. Dit geldt ook als de derde zelf een klant is van Verhuurder. Voor iedere overtreding verbeurt de Huurder een contractuele boete van € 250,-, onverminderd het recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

5. De Huurder dient zich te gedragen en de Yobike te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de Algemene Plaatselijke Verordening en alle soortgelijke verordeningen of reglementen van overheidswege die geldt of gelden in het gebied waarin van de Yobike gebruik wordt gemaakt. Bij deelname aan het verkeer dient de Huurder alle aanwijzingen van overheidspersoneel of anderszins tot het geven van verkeersaanwijzingen bevoegde personen steeds op te volgen.

6. De Huurder dient als een goed huisvader voor de Yobike te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van de Yobike.

7. Huurder onderkent dat hij/zij niet de enige gebruiker is van de Yobike en maakt zodanig gebruik van de Yobike dat opvolgende gebruikers daarvan geen hinder of nadeel ondervinden.

8. Verhuurder heeft het recht om Huurder aan te geven waar de Yobike niet gebruikt mag worden. Het is verboden de Yobike te gebruiken indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

9. Huurder stalt de Yobike op plaatsen die openbaar toegankelijk zijn zodat de Yobike service of een andere Huurder in staat is de Yobike mee te kunnen nemen en/of te repareren. Indien Huurder de Yobike op een plaats heeft gestald die niet openbaar toegankelijk is of op andere wijze niet eenvoudig weggenomen kan worden wordt aan Huurder een boete van € 250,- in rekening gebracht , dan wel heeft Verhuurder het recht het account per direct te blokkeren.

10. De Huurder onderwerpt de Yobike voor gebruik aan een eenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bij Verhuurder via de Yobike app.

11. Het is niet toegestaan andere personen te vervoeren op de Yobike dan Huurder.

Artikel 10: Schade, verlies

1. Indien sprake is van schade en/of verlies dient de Huurder daarvan melding te maken via de daarvoor bestemde mogelijkheid in de Yobikeapp of via e-mail (info@Yobike.nl).

2. De Huurder is verplicht om verlies of diefstal van de Yobike en/of accessoires opgelopen binnen de huurperiode binnen24 uur via de app door te geven bij de Verhuurder bij gebreke waarvan de Verhuurder zich het recht voorbehoudt om een boete van € 250,- in rekening te brengen onverminderd het recht om de kosten van de Yobike op Huurder te verhalen.

3. Verhuurder behoudt zich het recht voor –†indien er herhaaldelijk sprake is van schade na gebruik door Huurder – het account van Huurder te sluiten. Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik bij de Huurder in rekening brengen. Verhuurder kan pas tot incassering van de verschuldigde bedragen overgaan, vier (4) weken nadat zij de Huurder schriftelijk de hoogte en aard van de schade heeft medegedeeld.
Indien de Huurder binnen gemelde termijn van vier (4) weken bezwaar maakt tegen (de hoogte van) het verschuldigde bedrag, dan is er sprake van een geschil, als bedoeld in artikel 16, en kan Verhuurder niet overgaan tot incasso van de verschuldigde bedragen.

4. Het is de Huurder niet toegestaan reparaties aan de Yobike te laten verrichten door een ander dan degene die de Yobike namens Verhuurder heeft uitgegeven, tenzij Verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 11: Gevolgen van geconstateerd misbruik van de app en/of Yobike

1. Indien Verhuurder aanwijzingen en/of klachten van Huurders ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Huurder niet handelt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Yobike, dan kan Verhuurder onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende maatregelen treffen:

a) Verhuurder kan de desbetreffende Huurder uitsluiten van de diensten van Verhuurder, toegang blokkeren tot de Website en/of Yobike app of bepaalde functionaliteiten voor deze Huurder beperken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Huurder, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

b) Verhuurder kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;

c) Verhuurder kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik van de app en/of de Yobike verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 12: Kosten tijdens huurperiode

Alle kosten en belastingen tijdens het gebruik van de Yobike zijn voor rekening van de Huurder. Evenzo komen voor zijn of haarrekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Verhuurder kan niet worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b) enige daad of nalatigheid van de Huurder.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. Indien de Huurder of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Yobike, dan sluit Verhuurder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking van de Yobike en eventuele (gevolg)schade.

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder de Yobike verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.

5. Het deelnemen aan het verkeer brengt in het algemeen risico’s met zich mee. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de Yobike, ongeacht of Huurder dan wel enige derde voor het ontstaan daarvan verantwoordelijk is of enige schuld aan draagt.

6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de Yobike. De Huurder is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij voorzichtig omgaat met de Yobike. Het gebruik van de Yobike is geheel voor risico van de Huurder.

7. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Huurder heeft gekregen door het gebruiken van de Yobike.

8. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Indien in het bijzondere geval de Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Verhuurder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de maximale huurprijs van de Yobike voor 1 maand.

10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder jegens Verhuurder uit welke hoofde ook vervallen, in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Verhuurder kan aanwenden.

11. De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Huurder gedurende de huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Yobike in de macht is gebracht van Verhuurder.

12. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden.

13. Op Verhuurder rust geen verplichting om op ieder moment een Yobike aan te kunnen bieden en beschikbaar te hebben. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade van een Huurder die ontstaat als gevolg van het feit dat er (tijdelijk) geen Yobike beschikbaar is op bepaalde locaties.

14. Huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van parkeerboetes, verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes en andere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van Yobike, waaronder schendingen van regelgeving alsook voor alle schade aan eigendommen veroorzaakt door de Huurder of een derde aan wie de Huurder Yobike heeft toevertrouwd. Huurder vrijwaart de Verhuurder en stelt hem op zijn eerste verzoek schadeloos voor alle (parkeer)boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan de Verhuurder. Ter compensatie van de administratieve lasten die voor de Verhuurder ontstaan voor de verwerking hiervan zal de Huurder administratiekosten van € 19,50 exclusief btw per geval aan de Verhuurder betalen, onverminderd de overige rechten van de Verhuurder, waaronder het recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Verhuurder verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website, de Yobike app en voor de in de algemene voorwaarden genoemde doeleinden. De persoonsgegevens van de Huurder zijn vereist om een account aan te kunnen maken en gebruik te kunnen maken van de diensten van Verhuurder. De verwerking van de persoonsgegevens is geregeld in de privacy policy die te vinden is op de website www.Yobike.nl.

Artikel 15: Intellectueel Eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Yobike website en app en de daarop geplaatste content beruste uitsluitend bij Verhuurder en/of haar leveranciers.

2. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaam rechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschap)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de Yobike app van Verhuurder in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Artikel 16: Wijzigingsbepaling

1. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verhuurder en Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 17: Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Huurder en Verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Verhuurder in dezen te leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zoveel mogelijk in der minne te worden opgelost.

2. Indien de Huurder en Verhuurder niet binnen vier maanden tot een minnelijke oplossing komen, is uitsluitend de rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 18: Toepasselijk recht

1. Op elke Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en de onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Alkmaar.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Wil je meer weten over deze cookies? Klik dan hieronder op meer informatie. Wil je de cookie-instellingen voor onze website wijzigen of weigeren? Klik dan op de knop 'cookie-instellingen aanpassen'.

Meer informatie over ons cookie- en privacybeleid | Akkoord